Stadgar

Del 1

1- Institutets namn:

.. Pomakiska Institutet

2-Institutets plats:

Stockholm, Sverige

3- Institutet är självständig och är inte bunden vid någon politisk organisation

Del 2

1- Institutets mål och verksamhet är:

a- Att forska, samla, förstärka och utveckla det pomakiska språket, litteraturen och kulturen.

b- Att institutet själv forskar om det pomakiska språket, litteraturen och kulturen, samt beställer forskningsarbete utifrån. I dessa sammanhang organiserar institutet seminarier, möten och debatter.

c- Institutet stödjer de personer som arbetar eller har arbetat med de pomakiska dialekterna, samt samarbetar eller deltar i gemensamma projekt.

d- Att utifrån sina möjligheter ge ut och publicera bulletiner, pamfletter, tidskrifter, böcker och tidningar.

e- Att på alla nivåer starta kurser i det pomakiska språket.

f- Att samla olika arbeten på pomakiska. Utifrån sina möjligheter försöka bilda ett pomakisk bibliotek, som omfattar hela balkanien.

g- Att inom ramen för sina mål och verksamheter, arbeta med både pomakiska och utländska institut, utveckla kontakter, samarbeta, samt stödja deras verksamhet.

h- Att verka för Pomaker integration i det svenska samhället. I detta sammanhang extra beaktas Pomakisk kvinnors situation i det svenska samhället.

 j- att i informationsspridnings- och integrationsfrämjande syfte översätta texter från svenska till pomakiska och tvärtom utgör en viktig del av det institutionens verksamheter.

Del 3

Institutets olika organ är: 

1- Årsmötet

2- Institutets styrelse

3- Revisionskommittén 

1- Årsmötet

Årsmötet är institutets högsta organ. Den samlas vartannat år. Institutets styrelse måste skriftligen, en månad innan årsmötet samlas meddela alla sina medlemmar datum och plats för årsmötet. Årsmötet öppnas med enkel majoritet. Om en enkel majoritet ej uppnås vid första gången, förskjuts mötet en månad framåt. Återigen måste alla medlemmar informeras skriftligt om datum och plats för årsmötets förhandlingar. Vid detta förskjutna årsmöte blir den behörig och förhandlingarna kan börja med de närvarande medlemmarna.

För årsmötets förhandlingar väljs ett presidium. Efter valet av presidium börjar styrelsen att lägga fram verksamhets berättelserna. Efter styrelsen börjar Revisionskommittén att lägga fram sin rapport om verksamheten och de ekonomiska tillgångarna som institutet har för innevarande år. Sedan börjar debatten, först handlar det om verksamhets berättelserna och sedan om Revisionskommitténs rapport. Godkännande eller avvisande av rapporter sker med enkel majoritet. Om de olika organen icke får ansvarsfrihet, rar inte medlemmar i dessa organ återväljas för sina uppgifter. Dessutom rar årsmötet diskutera och klarlägga olika medlemsproblem.

Årsmötet beslutar om medlemsavgiften. Medlemsavgiften är 200 kr för ett år. Det är bara årsmötet som har rätt att förändra medlemsavgifter och institutets stadgar. Förändringarna sker med enkel majoritet av årsmötets närvarande medlemmar.

Årsmötet väljer institutstyrelsen och Revisionskommittén. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Revisionskommittén består av tre ordinarie medlemmar och en suppleant. Styrelsen och kommittén fördelar arbetsuppgifterna bland sina medlemmar och väljer både ordförande och sekreterare.

2- Institutets styrelse

Institutets styrelse välj i årsmötet. Den skall samlas varannan vecka. Den skall förverkliga institutets mål och besluten som antagits i årsmötet. Styrelsen skall vidare utarbeta verksamhetsplaner för varje år. Dessa planer skall godkännas av årsmötet. Styrelsen skall arbeta vidare för att hitta finansiärer och öka institutets inkomster. Styrelsen måste öppet redovisa alla sina ekonomiska inkomster och utarbeta årliga budgetförslag, som godkänts av årsmötet.

Suppleanterna har rätt att närvara vid styrelsemötet. Dessa har förslags och yttranderätt, men dock ej rösträtt. På styrelsemötet, fattas besluten med enkel majoritet. Styrelsemötet föreslår medlemsmötet att godkänna nya medlemmar. Det är endast medlemsmötet eller årsmötet som har rätt att antaga nya medlemmar.

Styrelseordförande

Ordföranden representerar institutet i utåtriktade verksamheter och kontakter. Ordföranden leder styrelsens sammanträde. Ordföranden kan ta ut ett högsta belopp på 5000 kr utan styrelsens medgivande. För belopp som överstiger 5000 kr, krävs det namnteckning, antingen i enlighet med Kassören.

Sekreterare

Sekreteraren skriver protokoll vid styrelsens sammanträde. Den har också ansvaret för olika skriftliga uppgifter berörande interna och externa angelägenheter.

Kassör

Kassören ansvarar för institutets inkomster och utgifter. Kassören måste ordentligt kunna redovisa inkomster och utgifter, samt skriftligt kunna bekräfta dessa. Kassören kan ta ut ett högsta belopp på 5000 kr utan styrelsens medgivande. För belopp som överstiger 5000 kr, krävs det namnteckning, antingen i enlighet med ordföranden.

3- Revisionskommittén

Årsmötet väljer Revisionskommittén. Den består av tre ordinarie och en suppleant. Revisionskommittén samlas två gånger om året och kontrollerar styrelsens räkenskaper. Den kan varna styrelsen för oegentligheter i räkenskaperna. Men den har inte makt och kontroll över styrelsen. Revisionskommittén kan lägga sina eventuella anmärkningar på styrelsen till årsmötets handlingar.

Del 4

Extra årsmöte

a- Om styrelsen kan, med en enkel majoritet, fatta beslut om ett extraårsmöte, bör mötet hållas

b- Om en tredjedel av medlemmarna skriftligen begär extraårsmöte, skall det hållas. Extraårsmötet skall följa samma stadgar och bestämmelser som en ordinarie årsmöte.

Del 5

Medlemskap

Personer som är jobbar för utvecklingen om den Pomakiska kultur, historia och språk får bli medlemmar.

Dessutom får personer med intellektuella verksamheter som kan bekräfta sin verksamhetsart genom t.ex, böcker, vetenskapliga artiklar, noveller fotografier, översättningar och andra godtagbara bevis eller ungdomar som intresserar Pomakisk litteratur och kulturen bli medlemmar.

Ingen partianslutning eller religiös uppfattning får åberopas som ett hinder for ett sådant medlemskap.

Beslut om medlemskap fattas av medlemsmöten eller årsmötet. Varje medlem är skyldig att betala sin medlemsavgift.

Den som inte betalar sin medlemsavgift, förlorar sin rösträtt vid årsmötet, dock ej sitt förslags och yttranderätt.

Medlemmar som vill lämna institutet, skall göra en skriftlig ansökan till styrelsen.

Det är endast medlemsmötet eller årsmötet som skall godkänna utträde ur institutet.

Del 6

Institutets inkomster

Institutet arbetar för att ansöka om bidrag från kommunerna, staten och EU. Dessutom mottager institutet frivilliga bidrag från enskilda personer, affärsmän, fonder och humanitära organisationer.

Institutet tar ut medlemsavgift från sina medlemmar.

Del7

Upplösning av institutet

Beslut om upplösning av institutet fattas endast av årsmötet. För beslut om upplösning av institutet krävs två tredjedels majoritet.

När beslut om upplösning av institutet fattas av årsmötet, skall institutets tillgångar och räkenskaper omedelbart övergå till liknade eller systerorganisationer.